Zásady a pravidla skupiny pro rodiče

1) Nástroj: nástrojem práce skupiny je volný nestrukturovaný rozhovor (určitá obdoba volných asociací při individuální terapii), do něhož vstupuje i terapeut svými nápady a postřehy.

2) Emoce: pracujeme i s emocemi – všímáme si jich, zvědomujeme je, převádíme do slov (nikoli do činů: tedy žádné údery, ani objetí).

3) Otevřenost a upřímnost: snažíme se být co nejupřímější a nejotevřenější – tak je skupinová práce nejpřínosnější. Zároveň však máte právo nemluvit. Pokud se vám o něčem mluvit nechce, a skupina naléhá, máte právo říci „nechci o tom mluvit“. Je to lepší, než říkat nepravdu, pokroucenou pravdu, nebo o věci mluvit přes své velmi silné negativní pocity.

Dvě doporučení: 1) zapojujte se, nemlčte; 2) mluvte o sobě, nikoli obecně.

4) Hranice: skupinový děj se odehrává ve vymezeném prostoru (kruh židlí) a ve vymezeném čase. Případnou plánovanou neúčast oznamte pokud možno přímo na skupině, neplánovanou pak v mezičase mně. Členové se scházejí pravidelně a pouze na skupině, nikoli mimo skupinu.

Doporučení: Pokud jdete spolu třeba část cesty domů, nepokračujte v terapeutické práci (k hovoru volte „společenská“ témata). Pokud by se přeci stalo, že budete pokračovat v práci, je třeba to přinést na následující skupinu.

5) Mlčenlivost: vše, co se v rámci skupinových setkání dozvíme, je důvěrné. Nevynášíme informace mimo skupinu. Je to důležité, aby se všichni mohli cítit bezpečně při sdělování svých pocitů a informací o sobě.

6) Dochvilnost: v rámci svých možností se snažíme o 100% účast a o včasné příchody.

7) Zdrženlivost: v průběhu skupiny nejíme a zbytečně neodbíháme. V čase předcházejícím skupinové práci se zdržujeme konzumace alkoholu a dalších látek, jež by mohly terapeutickou práci narušit.

8) Klid na práci: v průběhu skupiny vypínáme mobilní telefony (případně přepínáme na „letový režim“ či alespoň vypínáme zvonění). Pokud to výjimečně potřebujeme udělat jinak, informujeme o tom skupinu na začátku sezení.

Skupina probíhá bez dětí. Výjimkou mohou být miminka do tří měsíců.

9) Platba: Prosím o úhradu honoráře (250 Kč za sezení) platbou na účet nejpozději na konci daného měsíce za daný měsíc. Přípaně je též možno v hotovosti na místě. Platí se i zameškaná sezení.

10) Uzavřenost skupiny: skupina je koncipována jako polouzavřená. Je tedy možné, avšak nikoli běžné, ze skupiny vystoupit, stejně jako přijmout nového člena. Případné příchody či odchody členů jsou na skupině probírány alespoň na dvou setkáních.

Pavla Koucká